Project owner: embargo
Interested: dron, lichnak
Related:
License: WTFPL

Public Key Infrastructure

V tomto dokumentu chci nastínit základy provozování a používání PKI postavené na openssl. V první části představím nezbytné součásti a koncepty. Druhá část se bude věnovat reálným příkladům.

X.509 PKI je bezpečnostní architektura používající zavedené kryptomechanizmy k podpoře případů užití jako je ochrana e-mailove pošty, autentifikace (nejen) webových služeb. Je velice podobná jiným systémům založeným na užití veřejných klíčů, jako je například OpenPGP.

Postup vydání certifikátu

 1. Žadatel vygeneruje CSR1) a doručí jej do CA2).
 2. CA vystaví požadovaný certifikát dle poskytnutého CSR a vrátí jej žadateli.
 3. V případě, že je z libovolného důvodů vystavený certifikát revokován, CA jej přidá do jejího CRL3).

Součásti PKI

 • Public Key Infrastructure (PKI)
  • Bezpečnostní architektura, kde je důvěra založena na podpisu důvěryhodné certifikační autority.
 • Certifikační autorita (CA)
  • Entita vystavující certifikáty a CRL.
 • Registrační autorita (RA)
  • Entita starající se o zápisy do PKI. Může být stejná jako CA.
 • Certifikát
  • Veřejný klíč a jeho ID svázané podpisem CA.
 • Certificate Signing Request (CSR)
  • Žádost o certifikaci. Obsahuje veřejný klíč a ID, které mají být certifikovány.
 • Certificate Revocation List (CRL)
  • Seznam revokovaných certifikátů. V pravidelných intervalech je vystavován CA.
 • Certification Practice Statement (CPS)
  • Politika popisující strukturu a procesy konkrétní CA.

Typy certifikačních autorit

 • Root CA
  • Také se označuje jako kořenová. Je to autorita na vrcholu PKI hierarchie. Vydává certifikáty pro mezilehlé certifikační autority.
 • Intermediate CA
  • Mezilehlá certifikační autorita. Nepoužívá se k vydávání koncových certifikátů, vydává certifikáty pro podpisové CA.
 • Signing CA
  • Podepisující autorita. Nachází se na spodku PKI hierarchie a slouží k vydávání koncových certifikátů.

Typy certifikátů

 • CA certificate
  • Je to certifikát samotné certifikační autority. Slouží k podpisu dalších certifikátů a CRL.
 • Root certificate
  • Neboli kořenový certifikát. Je podepsány sám sebou (šelf-signed) a slouží jako počáteční bod řetězce důvěry.
 • Cross certificate
  • Křížový certifikát. Je to certifikát CA podepsaný externí certifikační autoritou.
 • User certificate
  • Koncový certifikát vydaný pro jeden nebo více použití, například ochrana e-mailové komunikace, ověření serverů nebo uživatele atd. Jako jediný nemůže být použit k podpisu dalších certifikátů.

Formáty certifikátů

 • Privacy Enhanced Mail (PEM)
  • Textový formát, zakódovaný pomocí base64. Používá se všude tam, kde je použito openssl (Apache mód_ssl, nginx, stunnel, …)
 • Distinguished Encoding Rules (DER)
  • Binární formát používaný v MS prostředí.

CA na CentOS 7

Přepokládejme dva servery:

 • ca.labka.cz (192.168.1.11), na kterém provozujem Certifikační Autoritu OpenSSL,
 • a ldap.labka.cz (192.168.1.12), na kterém provozujem LDAP Server 389 Directory Server nebo OpenLDAP.
create-certs-CA.sh
## ca.labka.cz
# 1> Nastav heslo:
$ echo "<Your Very Secure Password>" > passwd
 
# 2> Vytvoř kořenovou CA:
$ openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout myCA.key -out myCA.pem -days 3650 \
 -subj "/C=CZ/L=Ostrava/O=Labka/OU=Infra/CN=ca.labka.cz/emailAddress=admin@admin" \
 -passout file:passwd
 
# 3> Zbav RSA klíč hesla:
$ openssl rsa -in myCA.key -out myCA_nopass.key -passin file:passwd
 
# 4> Exportuj CA balík certifikátů s privátním klíčem v PFX formátu:
$ openssl pkcs12 -export -in myCA.pem -inkey myCA.key \
 -passin pass:$(<passwd) -out CA.pfx -passout file:passwd
 
# 5> Vytvoř konfigurační LDAP vzor pro CSR:
$ cat <<EOT >myCSR.cnf
basicContrains=CA:FALSE
keyUsage=nonRepudiation,digitalSignature,keyEncipherment,dataEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth,clientAuth
subjectAltName=DNS:LDAP.LABKA.CZ,DNS:LABKA.CZ,IP:192.168.1.12
EOT
 
# 6> Vytvoř LDAPS CSR soubory:
$ openssl req -out myCSR.csr -newkey rsa:4096 -nodes -keyout myCSR.key \
 -subj "/C=CZ/L=Ostrava/O=Labka/OU=Infra/CN=ldap.labka.cz/emailAddress=admin@admin"
 
# 7> Podepiš požadavek o podepsaní certifikátu pomocí LDAP vzoru:
$ openssl x509 -CA myCA.pem -CAkey myCA_nopass.key -CAcreateserial -req -in myCSR.csr -days 3650 \
 -extfile myCSR.cnf -out myCSR.pem
 
# 8> Exportuj podepsaný LDAPS balík certifikátů v PFX formátu:
$ openssl pkcs12 -export -in myCSR.pem -inkey myCSR.key -out ldaps.pfx -passout file:passwd
 
# 9> Bezpečnostní vložka
$ rm -f passwd
import-certs-LDAPS.sh
## ldap.labka.cz
# 10> Import kořenového certifikátu CA
$ openssl pkcs12 -in CA.pfx -nocerts -out myCA.key
$ openssl rsa -in myCA.key -out myCA.decrypted.key
$ openssl pkcs12 -in CA.pfx -clcerts -nokeys -out myCA.crt
$ update-ca-trust enable
$ cp myCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
$ update-ca-trust extract
$ openssl verify myCA.crt
 
# 11> Import certifikátu LDAPS
$ openssl pkcs12 -in ldaps.pfx -nocerts -out ldaps.key
$ openssl rsa -in ldaps.key -out ldaps.decrypted.key
$ openssl pkcs12 -in ldaps.pfx -clcerts -nokeys -out ldaps.crt
$ cp ldaps.key \
 /etc/pki/tls/certs/ldaps.crt \
 /etc/pki/tls/certs/myCA.crt \
 /etc/openldap/certs/ 
$ update-ca-certificates
$ openssl verify ldaps.crt
 
# 12> Ověř LDAPS spojeni
$ adtool list 'ou=People,dc=labka,dc=cz'

Linky


1)
Certificate Signing Request
2)
Certificate Authority
3)
Certificate Revocation List
 • project/pki.txt
 • Last modified: 2017/09/05 08:56
 • by licho