This is an old revision of the document!


Stanovy

velmy hruby vytah ze stanov sdruzeni, nenahrazuje samotne stanovy:

  • Valná hromada - je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
  • Předseda spolku - je statutárním orgánem spolku, volen valnou hromadou
  • Rada spolku - je výkonným orgánem spolku. Rada spolku má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda spolku a zbylé členy volí a odvolává Valná hromada. Rada spolku se řídí rozhodnutím Valné hromady. Rada spolku spravuje majetek spolku a vede jeho evidenci. Rada spolku předkládá Valné hromadě jednou za rok zprávu o činnosti spolku. Rozpočet spolku vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné hromadě.
  • Revizní komise - Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je odpovědný pouze Valné hromadě. Revizní komise má nejméně tři členy, které volí a odvolává Valná hromada. Revizní komise má působnost Kontrolní komise dle zákona. Zákon dále stanovuje práva a povinnosti jejích členů. podává Valné hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření, šetří stížnosti členů na postup Předsedy spolku a Rady spolku; zprávu o výsledku šetření předkládá Revizní komise Valné hromadě spolku, pro účely spolku závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy spolku; posuzuje návrhy na změnu stanov;

Jak na zapsany spolek

do_that_boy.jpg

Uzitecne tooly

  • bureaucracy/bureaucracy.1455629691.txt.gz
  • Last modified: 2016/02/16 13:34
  • (external edit)